درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

این اختلال بر اساس میزان پسرفت رشدی و ضایعه همراه متفاوت از اتیسم است و تفاوت آن و رت این است که مهارتهای حرکتی آسیب ندیده اند و پسرفت بین ۳تا۴ سالگی رخ می دهد در حالیکه در سندرم رت بین ۶ تا ۱۲ ماهگی و براساس میزان پیشرفت بیماری ممکن است به سطح کاملا بی زبانی (گنگی) برسند در شروع مکالمه و تداوم آن مشکل دارند.

 سندرم هلر (اختلال عدم هماهنگی)

ویژگی ها و خط سیر بیماری

– برگشت یا پسرفت مشخص در مهارتهای ارتباطی

– اختلال در تعامل اجتماعی و رفتار سازشکارانه

– حرکات کلیشه ای

– بیش فعالی

– اضطراب و ترس غیر عادی زیاد

– تشنج

این اختلال بر اساس میزان پسرفت رشدی و ضایعه همراه متفاوت از اتیسم است و تفاوت آن با رت این است که مهارتهای حرکتی آسیب ندیده اند و پسرفت بین ۳تا۴ سالگی رخ می دهد در حالیکه در سندرم رت بین ۶تا۱۲ ماهگی و براساس میزان پیشرفت بیماری ممکن است به سطح کاملا بی زبانی (گنگی) برسند در شروع مکالمه و تداوم آن مشکل دارند. استفاده تکراری و کلیشه ای از زبان همراه با اختلالاتی در نحو، جنبه معنا شناختی و کاربردی زبان مشاهده می شود. سن شروع بیماری: قبل از ۱۰ سالگی به شکل غافلگیرانه و ناگهانی شروع می شود مطالعات اپیدمیولوژیک محدود هستند اما بیشتر در مورد پسران گزارش شده است.

پیش آگهی: پیشرفت و بهبودی محدود است البته بسته به سطح IQ کودک دارد. در سطح ۲۵ درصد موارد پیشرفت ملاحظه می شود معمولا از دست رفتن مهارتها به سطح ثابتی می رسد مگر اینکه با وضعیت عصب شناختی پیش رونده ای همراه باشد.