درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

امروزه فیلم به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال دانش و مفاهیم، احساسات و تجربه ها در دسترس عموم مردم است. فیلمساز بر اساس دغدغه ها، تجارب و آرزوهایش، ماجرای فیلم را خلق می‌کند.