درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

کارگاه ها

کارگاه آموزشی مهارت اساسی زندگی

کارگاه آموزشی مهارت اساسی زندگی

نمایش و تحلیل فیلم شاتر آیلند

نمایش و تحلیل فیلم شاتر آیلند

بیماری ها

اختلال گسست شخصیت- گسست واقعیت

اختلال گسست شخصیت- گسست واقعیت

اختلال آسپرگر

اختلال آسپرگر

سندرم هلر

سندرم هلر

داروها

فلوکستین

فلوکستین

اس سیتالوپرام

اس سیتالوپرام

سیتالوپرام

سیتالوپرام

فلووکسامین

فلووکسامین

سرترالین

سرترالین

در مجموعه روانپزشکی و روانشناسی جهان حکمت متخصصین ماهر با استفاده از روش های تشخیصی مناسبی چون اخذ شرح حال بالینی و دقیق، انجام تست های روانشناسی، آزمایش های تخصصی،نوار مغز، نوار قلب، نشانگرهای تغذیه سالم، پایش رشد کودکان و نوجوانان، غربالگری اختلالات اوتیسم، بیش فعالی و یادگیری به ارائه درمان های نوین مرتبط با تشخیص می پردازند. درمان ها شامل دارو درمانی، روان درمانی و استفاده از درمان های مکمل خواهد بود. خدمات دارودرمانی تحت نظر متخصصین حرفه ای و بنام در حیطه های مختلف ذکر شده ارائه و پیگیری می‌شود. خدمات روان‌درمانی در‌بر‌گیرنده رویکردهای مختلف در روان‌درمانی از جمله روانکاوی، درمان‌های شناختی-رفتاری، درمان‌های نوین مانند طرحواره درمانی، واقعیت درمانی و ... خواهد بود. به علاوه خدمات درمانی مکمل از جمله نوروتراپی، درمان با نوروفیدبک، تحریک فراجمجمه ای مغز، تحریک مغناطیسی مغز از طریق جمجمه، کار درمانی، بازی درمانی، رژیم درمانی و ... نیز به منظور ارتقای کیفیت درمان اجرا خواهند شد.نوبت دهی آنلاین
مشاوره بر خط

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی جهان حکمت