درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

کارگاه ها

کارگاه آموزشی مهارت اساسی زندگی

کارگاه آموزشی مهارت اساسی زندگی

نمایش و تحلیل فیلم شاتر آیلند

نمایش و تحلیل فیلم شاتر آیلند

بیماری ها

اختلال آسپرگر

اختلال آسپرگر

سندرم هلر

سندرم هلر

داروها

فلوکستین

فلوکستین

اس سیتالوپرام

اس سیتالوپرام

سیتالوپرام

سیتالوپرام

فلووکسامین

فلووکسامین

سرترالین

سرترالین

در این مجموعه متخصصین ماهر با استفاده از روش های تشخیصی مناسبی چون اخذ شرح حال بالینی و دقیق، انجام تست های روانشناسی، آزمایش های تخصصی،نوار مغز، نوار قلب، نشانگرهای تغذیه سالم، پایش رشد کودکان و نوجوانان، غربالگری اختلالات اوتیسم، بیش فعالی و یادگیری به ارائه درمان های نوین مرتبط با تشخیص می پردازند. درمان ها شامل دارو درمانی، روان درمانی و استفاده از درمان های مکمل خواهد بود. خدمات دارودرمانی تحت نظر متخصصین حرفه ای و بنام در حیطه های مختلف ذکر شده ارائه و پیگیری می‌شود. خدمات روان‌درمانی در‌بر‌گیرنده رویکردهای مختلف در روان‌درمانی از جمله روانکاوی، درمان‌های شناختی-رفتاری، درمان‌های نوین مانند طرحواره درمانی، واقعیت درمانی و ... خواهد بود. به علاوه خدمات درمانی مکمل از جمله نوروتراپی، درمان با نوروفیدبک، تحریک فراجمجمه ای مغز، تحریک مغناطیسی مغز از طریق جمجمه، کار درمانی، بازی درمانی، رژیم درمانی و ... نیز به منظور ارتقای کیفیت درمان اجرا خواهند شد.نوبت دهی آنلاین
مشاوره بر خط

کلینیک جهان حکمت