درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

مشاوره و روان درمانی

- روان درمانی فردی

- گروه درمانی

- مشاوره خانواده

- زوج درمانی

- درمان بین فردی

- روانکاوی

- درمان مشکلات زناشویی

- استعدادیابی کودکان

- مشاوره تحصیلی

- روان درمانی و مشاوره فردی کودک و نوجوان

- گروه درمانی اختصاصی نوجوانان

-گروه درمانی اختصاصی سالمندان